BEDRIJFSWAARDERING

 
 
ROIC is een belangrijke graadmeter voor het analyseren van de economische waarde van ondernemingen. ROIC, oftewel Return On Invested Capital, maakt inzichtelijk hoeveel rendement er is gemaakt op het in de betreffende onderneming geïnvesteerde kapitaal.
 
 
Waarom is ROIC belangrijk?
Als een investeerder op een investering (Invested Capital) van 1.000 euro een jaarlijks rendement (Return) van 100 euro realiseert, dan zal hij vanuit een economische gedachte niet besluiten om in die onderneming te investeren als hij weet dat hij met een alternatieve soortgelijke investering van 1.000 euro meer dan 200 euro per jaar kan verdienen. Oftewel, een investeerder investeert liever in een onderneming met een ROIC van 20%, dan in een onderneming met een ROIC van 10%. 
 
 
ROIC moet hoger zijn dan het vereiste rendement
Een investeerder investeert in een onderneming omdat hij geld wil verdienen. Hij wil dat zijn geld gaat renderen. Als je je geld maar 1 keer kunt uitgeven en je investeert vervolgens in de bovengenoemde onderneming met de ROIC van 10%, dan loop je dus elk jaar 100 euro mis (200-100). Je had zogezegd elk jaar 200 euro rendement kunnen maken op een soortgelijke investering. Deze misgelopen inkomsten noemen we de opportunity costs. De 200 euro rendement dient eenvoudigheidshalve als leidraad genomen te worden in het bepalen van het door een investeerder vereiste rendement.
 
De ROIC dient minimaal gelijk te zijn aan het door de investeerder vereiste rendement. Vanuit een economische gedachte kan gesteld worden dat een investering slechts waarde oplevert indien de ROIC hoger is dan het vereiste rendement. Als je ROIC (10%) lager is dan je vereiste rendement (20%), dan kunnen we stellen dat je je geld beter in een andere onderneming had kunnen beleggen.
 
 
Rendement op geïnvesteerd operationeel vermogen (ROIC)
Het rendement (R) wordt berekend door uit de jaarrekening het bedrijfsresultaat te nemen en dit bedrag te corrigeren voor niet-operationele resultaten en andere incidentele baten en lasten. Over dit resultaat moet vervolgens nog vennootschapsbelasting worden berekend, dit berekende operationele resultaat noemen we NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes).  
 
Het geïnvesteerd operationeel kapitaal (IC) is het kapitaal dat de onderneming nodig heeft om zijn operationele activiteiten uit te kunnen voeren. Een onderneming heeft bijvoorbeeld een pand, bedrijfsauto’s en machines nodig. Het geïnvesteerd kapitaal bevat de boekwaarde van alle activa die benodigd zijn voor het uitvoeren van de operationele activiteiten. Stel dat het geïnvesteerde operationele kapitaal per 1 januari 1.000 euro bedraagt, dan is de ROIC bij een NOPLAT van 95 dus 9,5% (= 95 / 1000). Merk op dat zowel een verbetering van de NOPLAT als het kunnen opereren met minder kapitaal leidt tot een hogere ROIC. NOPLAT en het benodigde kapitaal zijn belangrijke waardedrijvers. Voor de Vereniging van effectenbezitters (VEB) is ROIC, in combinatie met groei, een belangrijke graadmeter voor het analyseren van (de waarde van) ondernemingen. Hoe hoger de ROIC, ceteris paribus, hoe hoger de waarde van een onderneming.
 
 
Conclusie
ROIC is een belangrijke waardedrijver en dient inzichtelijk gemaakt te worden.