DUE DILIGENCE

 
 
Er zijn verschillende manieren voor een onderneming om de beschikking te krijgen over een materieel vast actief. Een onderneming kan de beschikking over haar benodigde activa verkrijgen op basis van bijvoorbeeld een huur-, of een koopovereenkomst. Operational dan wel financial lease kan echter ook een optie zijn om bepaalde activa te verkrijgen. De wijze van verkrijgen en financieren bepaalt vervolgens hoe het actief wordt verwerkt in de jaarrekening en of de kosten vervolgens in of onder EBITDA worden verantwoord.
 
 
Uitwerking
Stel, we analyseren onderstaande twee ondernemingen. Uit hoofde van simpliciteit veronderstellen we dat de operationele kosten van beide ondernemingen, respectievelijk 80 en 60,  volledig uit autokosten bestaan. Ogenschijnlijk presteert onderneming B beter dan onderneming A. Maar is dat ook echt zo? Nee. Onderstaande schrijven maakt inzichtelijk dat de financieringsmethode van activa impact heeft op de EBITDA.
 
Onderneming A                Onderneming B
Brutomarge
100
Brutomarge
100
Oper. kosten
-80
Oper. kosten
-60
 
 
Als we bovenstaande ondernemingen nader bestuderen, constateren we dat onderneming A de beschikking over zijn auto’s heeft verkregen op basis van operational lease. Onderneming B heeft zijn auto’s niet geleased, maar gekocht. Om de koop te kunnen financieren is onderneming B  een bancaire lening aangegaan.
 
Operational lease is een vorm van huur waarbij men voor een overeengekomen periode de beschikking krijgt over een actief. Na de overeengekomen periode moet de onderneming het actief weer inleveren. De volledige waarde van de periodieke factuur (ex btw) wordt verantwoord in het EBITDA-resultaat. Bij een koop krijgt men zowel de economische als de juridische beschikking over een actief. De aanschafwaarde van het  gekochte actief komt op de balans en over deze waarde wordt op basis van de economische levensduur afgeschreven. De bancaire lening komt op de balans en er wordt periodiek rente betaald. De afschrijving over het actief en de interest over de lening worden vervolgens onder EBITDA gerapporteerd.
 
Onderneming B heeft als gevolg van zijn wijze van financiering de auto’s op de activazijde van de balans gerapporteerd en de corresponderende lening op de passivazijde. Als gevolg hiervan heeft zij in het resultaat zowel een post afschrijving als rente. Beide posten rubriceren we onder EBITDA. Onderneming A heeft de volledige waarde van de factuur in de autokosten verantwoord, oftwel in EBITDA. Onderneming A heeft geen interest en geen afschrijving in haar resultaat. Zie onderstaand de uitwerking:
 
Onderneming A                Onderneming B
Brutomarge
100
Brutomarge
100
Oper. kosten
-80
Oper. kosten
-60
EBITDA
20
EBITDA
40
Afschrijving
0
Afschrijving
-10
Rente
0
Rente
-10
EBT
20
EBT
20
 
 
In eerste instantie concludeerden we dat onderneming B beter presteerde. Na diepgaande analyse merkten we op dat de EBITDA tussen beide ondernemingen verschilt, simpelweg omdat de ene onderneming zijn activa leaset en de ander zijn activa koopt middels een bancaire lening. Beide onderneming draaien echter dezelfde EBT, in casu 20. EBT = Earning before taxes = bedrijfsresultaat na afschrijving en interest, maar VOOR belasting. EBITDA geeft in deze situatie een vertekend beeld.
 
 
Conclusie
Let bij het vergelijken van onderneming goed op hoe activa zijn gefinancierd en wat daarbij de impact is op de EBITDA. Trek niet op basis van EBITDA te snel de conclusie dat de ene onderneming beter rendeert dan de andere.